Up

ประกาศนโยบาย/มาตรการ

ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศมาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศ หลักการ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Powered by Phoca Download