Up

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562
 
 
Powered by Phoca Download