บุคคลต้นแบบสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

                                                      

                แนวคิดและหลักในการบริหารงาน คือ การมุ่งให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมาภิบาล เนื่องจากองค์กรมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนบุคลากรก็ย่อมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
ดังนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทุกคน จะต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบรู้ ความมีเหตุมีผล รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง รู้สำนึกรับผิดชอบ
และการเปิดโอกาสให้เกิดการส่วนร่วม อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบโครงสร้างและกลไกของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องบรรลุผล 7 ประการตามเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่
                (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
                (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
                (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
                (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
                (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
                (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและ
                (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก 

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

ยึดหลักความพอเพียงด้วยโมเดล “STRONG” จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้มแข็ง โปร่งใส และไร้การทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ให้บุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติใช้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดภูมิคุ้มกัน
“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริต”  คลิก 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions index: CPI)

Corruption Perceptions index หรือ CPI คือ ดัชนีการรับรู้การทุจริตที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละประเทศทั่วโลก ประเมินโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยได้คะแนน CPI 36 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 104 จากจำนวน 180 ประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสิงคโปร์ได้อันดับที่ 1 ของอาเซียนคือ 85 คะแนน เดนมาร์กและนิวซีแลนด์ ได้อันดับที่ 1 ของโลกด้วยคะแนนสูงสุด 88 คะแนน คลิก 

 ITA 2564

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิก