💦 "องค์กรผู้ใช้น้ำ" เป็นมิติใหม่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ตามที่พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กำหนด
 
💧 ครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการจดทะเบียนก่อตั้ง "องค์กรผู้ใช้น้ำ" เพื่อสิทธิประโยชน์ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
💧 เมื่อกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประมาณปลายเดือนมกราคมนี้ และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา สทนช. จะดำเนินการในกระบวนการรับสมัครจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำต่อไป
💦 องค์กรผู้ใช้น้ำเป็นใคร มีความสำคัญอย่างไร มีสิทธิ และบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างไรบ้าง … วันนี้…เรามีคำตอบให้
 
1. องค์กรผู้ใช้น้ำคือใคร ขอจดทะเบียนได้อย่างไร
 
2. บทบาทองค์กรผู้ใช้น้ำ

3. รู้จักองค์กรผู้ใช้น้ำภายใต้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
 
4. องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับชาติได้อย่างไร
 
5. องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ ได้อย่างไร
 
6. วิธีการลงทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ twuo.onwr.go.th
 
 ข้อมูล "องค์กรผู้ใช้น้ำ" สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก
 คู่มือการจดทะเบียน "ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ" สามารถดาวน์โหลดได้ที่  คลิก