คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบพิ้นที่ระดับจังหวัด Area/ระดับโครงการ Big Rock  

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต (ฉบับการ์ตูน) โดยสำนักงาน ป.ป.ท.

รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest

OCSC 01 - กล้าแย้งในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

" ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" : โอกาส

ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสำนักงาน ป.ป.ท.

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
  เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

 

edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort