ข่าวกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ข่าวกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
           ♦ กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

           ♦ กิจกรรมสร้างการรับรู้
              - สนุกคิด...รู้ทันทุจริต...พิชิตรางวัล (ประจำเดือนมิถุนายน)
                ประกาศขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สทนช. ทุกท่าน​ร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายนของ ศปท.
               ✨กติกาง่าย ๆ...
               👉 แค่เข้าทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ "ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต“ ให้ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
               👉 ลุ้นรับ...เสื้อ Zero Tolerance จำนวน 80 รางวัล
               👉 จำกัด 1 คนต่อ 1​ รางวัล และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด 80 คนแรกเท่านั้น
               👉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 80 ท่าน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8L3vNVbwrHUrFDVVoal49NIIe64wt-6kLs2cdWgwIw/edit?usp=sharing

             - สนุกคิด...รู้ทันทุจริต...พิชิตรางวัล (ประจำเดือนกรกฎาคม)
               ประกาศขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สทนช. ทุกท่าน​ร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคมของ ศปท.
              ✨กติกาง่าย ๆ...
              👉 แค่เข้าทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ "ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต“ ให้ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
              👉 ลุ้นรับ...เสื้อ Zero Tolerance จำนวน 100 รางวัล
              👉 จำกัด 1 คนต่อ 1​ รางวัล และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด 100 คนแรกเท่านั้น โดยเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเสื้อดังกล่าว
              👉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 100 ท่าน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iKlsEYv4L-Jj3vQuPLenmsyPkoLSCaIVtHqyhUz7Pr0/edit#gid=435881587

         

 ข่าวกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          ♦ กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
            -  การอบรมเชิงปฏิบัติ “โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ”
 
            -  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 
            -  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม
 
             -  การอบรมเชิงปฎิบัติการ "โครงการคลื่นลูกใหม่ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน" New to Say No รุ่นที่ 1 - 3 
                ◊ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565
                ◊ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565
                ◊ รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565
             -  พิธีมอบประกาศนียบัตร "โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม สทนช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

          ♦ กิจกรรมสร้างการรับรู้
             - กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
               ประกาศขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สทนช. ทุกท่าน​ร่วมสนุกกับกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ลุ้นรับเสื้อ สทนช. ต่อต้านคอร์รัปชัน
              ✨กติกาง่าย ๆ...✨
              👉 แค่เข้าทำแบบทดสอบให้ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
              👉 ลุ้นรับเสื้อ สทนช. ต่อต้านคอร์รัปชัน
              👉 จำกัด 1 คนต่อ 1​ รางวัล และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเสื้อดังกล่าว
              👉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ZF8Ra3Jc0YvTftSIuFQjYKgIFGfBNvn3e5Sw49HQqE/edit?usp=sharing

             - กิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
               ประกาศขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สทนช. ทุกท่าน​ร่วมสนุกกับกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลุ้นรับเสื้อ สทนช. ต่อต้านคอร์รัปชัน
              ✨กติกาง่าย ๆ...✨
              👉 แค่เข้าทำแบบทดสอบให้ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGoRNRhUilHyrRMEf7KKQkcdGvLBbz6Ou0hqFdqWNlkrtx5g/viewform
              👉 ลุ้นรับเสื้อ สทนช. ต่อต้านคอร์รัปชัน
              👉 จำกัด 1 คนต่อ 1​ รางวัล และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเสื้อดังกล่าว
              👉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WBh4JqZVNe9aXhBvxMRiOChP_TBy0sBZu_nvHeZjsYo/edit#gid=0