♦  การประชุมคณะทำงานการประมวลผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 

      - ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานการประมวลผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563

♦  การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2562

     ระเบียบวาระการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2562