เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ภายใน สายตรง โทรสาร E-mail
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
       นายอินทร บรรทม
1330 0-2554-1869 0-2521-9140 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บุคลากรในสังกัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
 นางสาวสุกัญญา ศิริวิยานนท์
1332 0-2554-1869 0-2521-9140 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
 นางสาวฤทัยรัตน์ เจนวิทย์การ
1027 0-2554-1869 0-2521-9140 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
     
 นายเอกสิทธิ์ ริ้วทอง
1331 0-2554-1869 0-2521-9140 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.