เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ภายใน สายตรง โทรสาร E-mail
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
       นายไวทิต โอชวิช
1330 0-2554-1869 0-2521-9140 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บุคลากรในสังกัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
 นางสาวสุกัญญา ศิริวิยานนท์
1332 0-2554-1869 0-2521-9140 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
 นางสาวฤทัยรัตน์ เจนวิทย์การ
1027 0-2554-1869 0-2521-9140 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
     
 นายเอกสิทธิ์ ริ้วทอง
1331 0-2554-1869 0-2521-9140 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort