การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2565 

♦  คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

♦  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2563

♦  ระบบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คู่มือเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คู่มือเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ_pdf

♦  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประเภทผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภททั่วไป ตามประมวลจริยธรรม 14 (3)

♦  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ