♦  ระบบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คู่มือเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คู่มือเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ_pdf

♦  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประเภทผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภททั่วไป ตามประมวลจริยธรรม 14 (3)

♦  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ