♦  คำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม 

♦  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 

♦  ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

♦  แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

♦  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 

♦  คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (ยกเลิก)

♦  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

♦  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

♦  ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (ยกเลิก)

♦  คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (ยกเลิก)

♦  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ