♦  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

♦  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

♦  ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

♦  คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

♦  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ