♦  การประชุมเพื่อติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (ตัวชี้วัดที่ 5) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 

    -  การประชุมเพื่อติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (ตัวชี้วัดที่ 5) ครั้งที่ 1/2563

    -  หนังสือเชิญประชุมเพื่อติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (ตัวชี้วัดที่ 5) ครั้งที่ 1/2563

    -  รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (ตัวชี้วัดที่ 5) ครั้งที่ 1/2563...สถานะรออัพเดต

♦  การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

   การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2562...สถานะรออัพเดต

    หนังสือเชิญประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2562

    -  รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2562

 

♦  การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

   การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 1/2562...สถานะรออัพเดต

   หนังสือเชิญประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 1/2562

    -  รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 1/2562