เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง แนวทางและความต้องการ ในการสร้างนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

♦  การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

♦  Government Performance Index BIG DATA FOR GOOD GOVERNANCE

♦  แนวทางการขับเคลื่อนเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย (การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ)

 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

♦  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

♦  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

♦  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

♦  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

♦  สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

♦  ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

♦  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรุปประเทศ

♦  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ