♦  คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของหัวหน้าส่วนราชการ

♦  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

♦  ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

♦  ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

♦  ประกาศมาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

♦  ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

♦  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คำประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญช่วงเทศกาลในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลตามธรรมจรรยา