♦  คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

♦  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563 

♦  ประกาศยืนยันเจตจำนง บริหารจัดการน้ำ สุจริต โปร่งใส ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 

♦  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

♦  คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของหัวหน้าส่วนราชการ
 
   -  คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดย ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล (เลขาธิการคนปัจจุบัน) 
    -  คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์

♦  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
   -  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล (เลขาธิการคนปัจจุบัน) 
    -  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์

♦  ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

♦  ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

♦  ประกาศมาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

♦  ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

♦  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  คำประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญช่วงเทศกาลในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 
   - คำประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญฯ โดย ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล (เลขาธิการคนปัจจุบัน) 
    - คำประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญฯ โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์

♦  ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลตามธรรมจรรยา
    - ประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - ประกาศนโยบายให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลตามธรรมจรรยา

♦  หนังสือแจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

♦  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

♦  ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง