รายงานผลประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รายงานผลประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายงานผลประจำปี พ.ศ. 2564 

 แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายงานผลประจำปี พ.ศ. 2565

 แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565