รายงานผลประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รายงานผลประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563