นายอินทร บรรทม

 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

                                                                      

   

นางสาววรวรรณ นาคบรรพต

 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

 Vaitit Ojavij  

นายไวฑิต โอชวิช

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

 director of ict 1

 

นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒