director of ict 1

นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

 Vaitit Ojavij

นายไวทิต โอชวิช

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

นางสาววรวรรณ นาคบรรพต

 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

   

 

edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort