วิสัยทัศน์         “ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานที่ซื่อตรง โปร่งใส ไร้ซึ่งทุจริต”

พันธกิจ          

  1. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
  2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
  3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต

เป้าประสงค์

      1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตแก่บุคลากรทุกระดับของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

      2. สร้างกลไกป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      4. เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

 

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้การสนับสนุนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนระบบข้อร้องเรียนการทุจริตที่ได้รับการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนนโยบาย หรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนข้อมูลที่สามารถเปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ ของ ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัดที่ 2 : มีเครือข่ายด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

          ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๖ ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

          1. เสนอแนะแก่เลขาธิการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสำนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อเลขาธิการ

          2.ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          3. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

          5. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย