สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือชื่อเดิม สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.
          สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 8 ก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 3 ข้อ 6 ในสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสํานักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมีนายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในขณะนั้น ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ได้ย้ายอาคารที่ทำการไปอยู่ที่อาคารจุฑามาศ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุมเทพมหานคร เนื่องจากที่ทำการเดิมมีพื้นที่คับแคบ

edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort