ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ภายใต้แนวคิด "โกงไม่เอา...เราไม่โกง" เพื่อกระตุ้นสำนึกคนไทยรักความซื่อสัตย์ ไม่เอาคนโกงและไม่ทนต่อการทุจริต