กิจกรรม "สนุกคิด...รู้ทันทุจริต...พิชิตรางวัล"

                                  ประกาศขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สทนช. ทุกท่าน​ร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคมของ ศปท.
                                 ✨กติกาง่าย ๆ...
                                 👉 แค่เข้าทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ "ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต“ ให้ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
                                 👉 ลุ้นรับ...เสื้อ Zero Tolerance จำนวน 100 รางวัล
                                 👉 จำกัด 1 คนต่อ 1​ รางวัล และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด 100 คนแรกเท่านั้น โดยเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเสื้อดังกล่าว

กิจกรรม "สนุกคิด...รู้ทันทุจริต...พิชิตรางวัล"

                             ประกาศขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สทนช. ทุกท่าน​ร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายนของ ศปท.
                            ✨กติกาง่าย ๆ...
                            👉 แค่เข้าทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ "ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต“ ให้ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
                            👉 ลุ้นรับ...เสื้อ Zero Tolerance จำนวน 80 รางวัล
                            👉 จำกัด 1 คนต่อ 1​ รางวัล และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด 80 คนแรกเท่านั้น

                            👉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 80 ท่าน
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8L3vNVbwrHUrFDVVoal49NIIe64wt-6kLs2cdWgwIw/edit?usp=sharing

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม”
(ระดับที่ 1) จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอินทร บรรทม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 


 

ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป
โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1QdgjJQ3W0ycPgZZfSBEJtHzTCIUxhAzf/view?usp=sharing

  

   NO Gift Policy!!! "งดให้ งดรับ" 
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ดำเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
ในเทศกาลตามธรรมจรรยาของ สทนช. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง
และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน สทนช.

  

     "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" 
International Anti-Corruption Day 2020
ประกาศยืนยันเจตจำนง บริหารจัดการน้ำ สุจริต โปร่งใส