กิจกรรมเด่น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำบุคลากรประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นสูงสุดในการนำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก้าวสู่องค์การที่มีธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินการตามเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สทนช. เข้าร่วมสัมมนา โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายในหัวข้อ “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ”
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ และเตรียมการรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... ณ สำนักงาน ก.พ.
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะ เข้าพบหารือกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “ซื่อตรง โปร่งใส ราชการไทย มีคุณภาพ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากร โดยมี นายไวฑิต โอชวิช ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก) และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ในวันที่ 14 และ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-15.30 น ในการนี้มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ฯ ในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียง
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จะดำเนินการเข้าร่วมโครงการ 1 แก้ว 1 กล้า (1 glass 1 seeding) จึงขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สทนช. ร่วมทำความดีง่ายๆ ให้ชีวิตแก่ต้นไม้ มาร่วมเปลี่ยนการทิ้งมาเป็นการให้ชีวิตแก่ต้นไม้ และให้สีเขียวแก่โลก โดยการบริจาคแก้วพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำมาใช้ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ชายเลน ศปท. จึงได้ตั้งกล่องรับบริจาคดังกล่าว ณ บริเวณหน้าห้อง สลธ. ชั้น 1 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อมีปริมาณแก้วที่บริจาคเพียงพอ จะนำไปส่งมอบให้ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป ทั้งนี้ในเบื้องต้นการรับบริจาคจะขอรับไปถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โดย ศปท. ได้ดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนนกรรมการจริยธรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โดย ศปท. ได้ดำเนินการตรวจนับ ผลการลงคะแนนกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประเภทผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ และประเภทผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภททั่วไป ตามประมวลจริยธรรม 14 (2) และ 14 (3) ณ ห้องรองเลขาธิการ ชั้น 11 ซึ่งมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นประธานกรรมการตรวจนับคะแนน
ศปท. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคณะทำงานการประมวลผลการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ในภาพรวมของ สทนช. เพื่อจัดส่งผลการประเมินให้กระทรวงการคลังภายในระยะเวลา ที่กำหนด ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ลทช. เป็นประธาน
ศปท. เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางและความต้องการ ในการสร้างนวัตกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางและความต้องการ ในการสร้างนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือการรายงานการดำเนินการตามนโยบายให้แก่หน่วยงานรัฐ ที่ต้องให้ข้อมูลและปฏิบัติตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อ การทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งให้ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินนโยบาย และการดำเนินงานของรัฐ
ศปท. นำทีมร่วมบริจาคแก้วพลาสติกแข็งมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยนำแก้วพลาสติกแข็งที่ได้รับการบริจาคจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปบริจาค ให้กับโครงการก้าวบุญ “แก้วพลาสติกแข็งทำขาเทียม” เพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นำไปใช้เป็นภาชนะเรซิ่น โกลบอนหรือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตขาเทียม ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายกษิเดช สุรจิรชาติ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยกองกฎหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ศปท. ร่วมกับ กตน. ถวายดอกไม้สักการะ และทำความสะอาดพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 08.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และกลุ่มตรวจสอบภายในได้ร่วมกันถวายดอกไม้สักการะ และทำความสะอาดพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
ศปท. เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ PMQA – KPI
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ PMQA - KPI ณ ห้องประชุม Naga Hall 2 ชั้น 2 โรงแรม The Halls Bangkok โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้ทดลอง ใช้งานระบบ และเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบให้เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริงสำหรับผู้รับผิดชอบส่งผลการประเมิน และผู้ดูแลระบบ

ผู้บริหารนายอินทร​ บรรทม
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ข้อมูลที่ให้บริการ

manual icon

คู่มือสำหรับประชาชน

icon evaluation

แบบประเมินพึงพอใจ ศตท.

calendar

ปฏิทินกิจกรรม ศตท.

law balance

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

News Icon

ข่าวประชาสัมพันธ์

meeting icon

การประชุม/มติที่ประชุม

Fan Page ศปท.

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค

ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png4.png5.png4.png8.png3.png
วันนี้27
เมื่อวานนี้39
สัปดาห์นี้66
เดือนนี้66
รวมทั้งหมด45483

วันพุธ, 03 มีนาคม 2564 06:53

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก