กิจกรรมเด่น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำบุคลากรประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นสูงสุดในการนำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก้าวสู่องค์การที่มีธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินการตามเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สทนช. เข้าร่วมสัมมนา โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายในหัวข้อ “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ”
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ และเตรียมการรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... ณ สำนักงาน ก.พ.
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะ เข้าพบหารือกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “ซื่อตรง โปร่งใส ราชการไทย มีคุณภาพ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากร โดยมี นายไวฑิต โอชวิช ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก) และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ในวันที่ 14 และ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-15.30 น ในการนี้มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ฯ ในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียง
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จะดำเนินการเข้าร่วมโครงการ 1 แก้ว 1 กล้า (1 glass 1 seeding) จึงขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สทนช. ร่วมทำความดีง่ายๆ ให้ชีวิตแก่ต้นไม้ มาร่วมเปลี่ยนการทิ้งมาเป็นการให้ชีวิตแก่ต้นไม้ และให้สีเขียวแก่โลก โดยการบริจาคแก้วพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำมาใช้ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ชายเลน ศปท. จึงได้ตั้งกล่องรับบริจาคดังกล่าว ณ บริเวณหน้าห้อง สลธ. ชั้น 1 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อมีปริมาณแก้วที่บริจาคเพียงพอ จะนำไปส่งมอบให้ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป ทั้งนี้ในเบื้องต้นการรับบริจาคจะขอรับไปถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562

ผู้บริหารนายไวฑิต โอชวิช
ผอ.ศปท.

ข้อมูลที่ให้บริการ

manual icon

คู่มือสำหรับประชาชน

icon evaluation

แบบประเมินพึงพอใจ ศตท.

council social

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ

 

calendar

ปฏิทินกิจกรรม ศตท.

law balance

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

News Icon

ข่าวประชาสัมพันธ์

meeting icon

การประชุม/มติที่ประชุม

Fan Page ศปท.

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค

ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png0.png6.png2.png0.png6.png
วันนี้9
เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้81
เดือนนี้959
รวมทั้งหมด6206

วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 03:39

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก